Ý nghĩa tính năng

Cho phép cấu hình nhiều chính sách giá khác nhau cho mỗi loại phòng. Với mỗi chính sách giá được cấu hình hệ thống sẽ tự động chạy theo khung đã cấu hình trước đó.

Chú ý

  1. Chỉ có user ở quyền chủ khách sạn và quản lý mới thiết lập được tính năng này trong cấu hình
  2. Với mỗi chính sách giá được tạo, khi thao tác trên phần mềm liên quan đến chính sách nào thì hệ thống sẽ chạy tương ứng với chính sách giá đó
  3. Khi cấu hình chính sách giá cần chú ý đến option chọn phí cộng ngay đêm ở phần Thời gian (Hệ thống) để cấu hình giá cho hợp lý với khách sạn.

Hướng dẫn thiết lập

1. Thiết lập chính sách giá

Bước 1 - Đăng nhập phần mềm >> Cấu hình >> Loại phòng 

Bước 2 - Click icon Giá để thêm chính sách giá mới

Bước 3 - Trên form thêm chính sách giá, thực hiện thêm chính sách giá mới >> Lưu >> Tạo chính sách giá mới thành công

Bạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?