Ý nghĩa tính năng

Hệ thống sẽ tự động tính thêm tiền cho khoảng thời gian khách ở quá giờ checkout quy định của khách sạn

Chú ý

  1. Chỉ có user ở quyền chủ khách sạn và quản lý mới thiết lập được tính năng này trong cấu hình
  2. Cấu hình số giờ với từng mốc giá. không cấu hình hệ thống mặc định lấy giá cả ngày
  3. Khi cấu hình chính sách giá cần chú ý đến option chọn phí cộng ngay đêm ở phần Thời gian (Hệ thống) để cấu hình giá cho hợp lý với khách sạn

Hướng dẫn thiết lập

1. Thiết lập giá phụ thu trả phòng muộn

Bước 1 - Đăng nhập phần mềm >> Cấu hình >> Loại phòng >> Cấu hình giá >> Chính sách giá

Chọn cấu hình giá của loại phòng muốn cài đặt giá trả phòng muộn

Bước 2 - Chọn chính sách giá cần cấu hình. Sau đó, chọn [Giá sử dụng trọn ngày] để thiết lập phụ thu check out muộn. Giá đêm cấu hình phụ thu tương tự

Bước 3 - Cấu hình số giờ và số tiền phụ thu checkout muộn

Ví dụ: phụ thu check out muộn <=1 tiếng là 20.000, <=2 tiếng là 40.000, <=3 tiếng là 60.000. Nếu check out muộn quá 3 tiếng, hệ thống tự động phụ thu bằng giá ngày là 350.000

Bạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?