Ý nghĩa tính năng

Hệ thống sẽ tự động tính thêm tiền cho khoảng thời gian khách ở sớm hơn so với giờ  checkin quy định của khách sạn

Chú ý

  1. Chỉ có user ở quyền chủ khách sạn và quản lý mới thiết lập được tính năng này trong cấu hình
  2. Cấu hình số giờ với từng mốc giá. Tích chọn hệ thống tính tiền, không tích chọn hệ thống không tính tiền
  3. Khi cấu hình chính sách giá cần chú ý đến option chọn phí cộng ngay đêm ở phần Thời gian (Hệ thống) để cấu hình giá cho hợp lý với khách sạn

Hướng dẫn thiết lập

1. Thiết lập giá phụ thu nhận phòng sớm

Bước 1 - Đăng nhập phần mềm >> Cấu hình >> Loại phòng >> Cấu hình giá >> Chính sách giá

Chọn cấu hình giá của loại phòng muốn cài đặt giá nhận phòng sớm

Bước 2 - Chọn chính sách giá cần cấu hình. Sau đó, chọn [Giá sử dụng trọn ngày] để thiết lập phụ thu nhận phòng sớm. Giá đêm cấu hình phụ thu tương tự

Bước 3 - Cấu hình số giờ và số tiền phụ thu nhận phòng sớm

Ví dụ: phụ thu checkin sớm <=1 tiếng là 20.000, <=2 tiếng là 40.000. Nếu checkin sớm trước 2 tiếng, hệ thống tự động phụ thu bằng giá ngày là 350.000

Bạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?