Ý nghĩa tính năng

Áp dụng cho các khách sạn muốn bán phòng theo giờ 

Chú ý

  1. Chỉ có user ở quyền chủ khách sạn và quản lý mới thiết lập được tính năng này trong cấu hình
  2. Mỗi giờ cấu hình với một mức giá khác nhau. Cho phép cấu hình nhiều giờ
  3. Khi cấu hình chính sách giá cần chú ý đến option chọn phí cộng ngay đêm ở phần Thời gian (Hệ thống) để cấu hình giá cho hợp lý với khách sạn

Hướng dẫn thiết lập

1. Thiết lập giá giờ

Bước 1 - Đăng nhập phần mềm >> Cấu hình >> Loại phòng >> Cấu hình giá >> Chính sách giá

Chọn cấu hình giá của loại phòng muốn cài đặt giá giờ

Bước 2 - Chọn chính sách giá cần cấu hình. Sau đó, chọn [Giá sử dụng theo giờ] để thiết lập giá giờ

Bước 3 - Cấu hình giá giờ
Khi khách ở đến giá giờ nào thì chương trình sẽ tính giá tương ứng bạn nhập vào. Nếu vượt qua khung tính giờ thì chương trình sẽ tính giá bán theo ngày hoặc đêm tùy cài đặt của khách sạn. Ví dụ: Nếu khách ở 1 tiếng  tính giá là 100.000VNĐ. Nếu khách ở đến tiếng thứ  2 tính là 120.000VNĐ. Sau 4 tiếng thì được tính giá một ngày hoặc qua đêm

Bạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?