Ý nghĩa tính năng

Nhằm giúp khách sạn thống kê các booking theo nguồn: online, Công ty...

Chú ý

  1. Chỉ có user ở quyền chủ khách sạn và quản lý mới thiết lập được tính năng này trong cấu hình
  2. Ngoài thêm trong phần Marketing ở cấu hình thì người dùng còn có thể thêm mới ở trong chi tiết phòng (phần Tùy chọn)

Hướng dẫn thiết lập

1. Khai báo thêm nguồn

Bước 1 - Đăng nhập hệ thống >> Cấu hình >> Marketing 

Bước 2 - Marketing >> Thêm mới Nguồn

Bước 3 - Nhập thông tin nguồn >> Lưu >> Tạo nguồn thành công

Bạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?