Ý nghĩa tính năng

Báo cáo giúp cho chủ khách sạn hoặc quản lý có thể theo dõi nhân viên đã thực hiện những thao tác gì trên phần mềm. Giúp kiểm soát nhân viên làm thất thoát doanh thu hoặc phá hoại hệ thống.

Chú ý

Chỉ có tài khoản chủ khách sạn và quản lý mới có quyền vào chức năng này

Hướng dẫn thiết lập

1. Xem lịch sử thao tác

Bước 1 - Đăng nhập phần mềm > Báo cáo > Thao tác người dùng

Bạn chọn thao tác người dùng và thời gian muốn xem báo cáo để xem nhật kí thao tác của nhân viên sử dụng phần mềm.

Bạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?