Ý nghĩa tính năng

Giúp Khách sạn hủy được các booking đã check in nhưng bị sai thông tin hoặc check in nhầm phòng

Chú ý

Chỉ có user ở quyền chủ khách sạn mới thao tác được tính năng này

Hướng dẫn

Thao tác: Đăng nhập hệ thống > Chọn sơ đồ Timeline > Chọn phòng cần hủy > Thực hiện Undo Checkin để đưa phòng về trạng thái Booked

Nhập lý do và xác nhận Undo Checkin

Quay lại sơ đồ phòng, và chọn phòng vừa thực hiện Undo Checkin

Thực hiện Hủy đặt để xóa booking khỏi sơ đồ phòng

Nhập lý do và xác nhận hủy đặt phòng

Phòng đã được xóa khỏi sơ đồ phòng

Bạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?