Mục đích sử dụng
: lễ tân quên không checkin phòng, cứ để phòng ở trạng thái không đến, sang ngày hôm sau mới bắt đầu cho khách nhận phòng thì không biết thao tác như nào
Hướng dẫn:
Nhìn trên sơ đồ timeline thấy phòng 207- Hoa không đên, ngày hiện tại là 22/03/2019, nhưng ngày muốn checkin là ngày 21/03/2019

Bước 1: Kích vào chi tiết phòng để sửa ngày sẽ đến thành ngày hiện tại

Bước 2: Sau khi sửa ngày checkin xong, kích chọn nhận phòng

Bước 3:Kích vào bút chì bên cạnh ngày sẽ đến để sửa lại ngày checkin trong quá khứ

Ấn lưu để hoàn thành

Chú ý: Phải đăng nhập bằng tài khoản quản lí hoặc chủ khách sạn thì mới sửa được

Bạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?