Ý nghĩa tính năng

Khi phòng được sửa chữa xong ta cần thực hiện hủy phòng sửa chữa để phòng đó được tiếp tục sử dụng

Hướng dẫn thao tác hủy phòng sửa

Bước 1 - Đăng nhập -> Sơ đồ timeline
Bước 2 - Tích vào phòng có chặng sửa chữa -> Thiết lập sửa chữa 

Bước 3: Chọn dừng sửa chữa -> Chọn có -> Lưu thiết lập  

Bạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?