Ý nghĩa
: giúp khách sạn tiết kiệm thời gian check in cả đoàn mà không phải check in từng phòng
Hướng dẫn check in phòng khách đoàn
Bươc 1: Đăng nhập -> Sơ đồ phòng -> chi tiết đoàn

Bước 2: Trường hợp 1: Check in từng phòng trong đoàn

Bước 3: Trường hợp 2: Check in cả đoàn

Bạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?