Ý nghĩa: do khách sạn đã đặt phòng cho khách nhưng quên chưa gán phòng cho khách, hoặc bỏ gán phòng mà quên chưa gán phòng lại

Hướng dẫn: có các cách gán phòng như sau:

Cách 1: Gán phòng từ màn hình sơ đồ timeline: Đăng nhập hệ thống > Chọn sơ đồ xem theo thời gian

Số 1 ở hàng loại phòng STDMV1 dưới cột ngày 21 là số đặt phòng STDMV1 trong ngày 21/03 mà chưa được gán phòng

Bạn click vào ô có số 1 để xem các phòng booking theo loại phòng chưa gán trong ngày hôm đó

Bạn chọn Gán phòng để gán phòng cho khách

Bạn chọn phòng cho khách và chọn Lưu để thay đổi lại

Phòng khách đặt đã được gán phòng hoàn tất

Cách 2: Gán phòng từ màn hình Dashboard

1.Đăng nhập > Thông tin chung > Sẽ đến/Quá hạn sẽ đến: phòng nào chưa gán thì tên phòng sẽ hiển thị đỏ > click biểu tượng gán phòng

2.Đăng nhập > Thông tin chung > Sẽ đến/ Quá hạn sẽ đến để chọn phòng chưa gán > click Biểu tượng ba chấm phía cuối bên phải của phòng muốn gán > Click Gán phòng

Hiển thị màn hình gán phòng > chọn phòng > Click Lưu

Cách 3: Gán phòng từ module Lễ tân: Đăng nhập hệ thống > Chọn Lễ tân > Đặt phòng

Bạn chọn mũi tên bên phải phòng cần gán > Chọn gán phòng.

Bạn chọn phòng cho khách và chọn Lưu để lưu thay đổi lại.

Bạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?