Ý nghĩa: sử dụng trong trường hợp khách đi theo đoàn, muốn thanh toán theo đoàn thì khách sạn sẽ phải vào đây để đặt phòng cho khách.

Hướng dẫn: Để đặt phòng cho khách đoàn,có các cách như sau:

Cách 1: Thông tin chung-> Click Thao tác -> Click icon tạo đoàn

Cách 2: Click Khách đoàn-> Taọ đoàn

Tại màn hình “Phòng trống” bạn chọn Loại phòng, Ngày vào, Ngày ra -> Click [TÌM KIẾM] -> Chọn loại giá-> Chọn số lượng khách hàng->Click [THÊM]-> Click Tiếp theo

Lưu ý:Bạn có thể thêm/ bớt số lượng phòng hoặc hủy bỏ loại phòng vừa chọn

Tại màn hình “Thông tin đoàn” bạn nhập Mã hiển thị đoàn, Tên trưởng đoàn và các thông tin của trưởng đoàn -> Click Tiếp theo

Lưu ý: Mã hiển thị đoàn là mã sẽ hiển thị trên sơ đồ timeline

             Mã hiển thị đoàn và Tên trưởng đoàn là 2 trường bắt buộc

Bạn có thế Chọn Leader, điều chỉnh số lượng khách, hủy bỏ phòng trước khi Click tiếp theo

Tại màn hình “Thanh toán” bạn kiểm tra lại phàn tổng hợp thông tin đoàn, Bạn có thể thêm đặt cọc cho đoàn trước khi xác nhận đặt phòng cho khách đoàn -> Click Xác nhận để hoàn tất quá trình đặt phòng cho khách đoàn

Lưu ý: Tiền đặt cọc của đoàn sẽ được tính vào phòng của trưởng đoàn.

 

Bạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?