Ý nghĩa tính năng 

Gíup khách sạn ghép các đoàn khác nhau lại thành một đoàn nếu như tạo nhầm thành 2 đoàn

Hướng dẫn ghép phòng khách đoàn - khách đoàn

Bước 1: Khách đoàn -> Đoàn đang đặt-> Click [GHÉP ĐOÀN]

Bước 2: Tìm kiếm đoàn -> Chọn đoàn muốn ghép -> Click [GHÉP ĐOÀN]

Bước 3: Chọn trưởng đoàn-> Click [THỰC HIỆN]

Bạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?