Ý nghĩa

Giúp nhân viên khách sạn có thể theo dõi được các phòng sẽ đi. Theo dõi được tình hình hoạt động khách sạn.

Chú ý

Tất cả các tài khoản đều có quyền xem báo cáo này

Hướng dẫn sử dụng

Bước 1: Đăng nhập hệ thống >> Báo cáo >> Xem thêm báo cáo >> Báo cáo đặt phòng >> Khách sẽ đi

Bước 2: Click chọn Khách sẽ đi ở báo cáo >> Chọn thời gian/ chọn ngày bắt đầu/ kết thúc >> Chọn thứ tự sắp sếp (Có thể xuất thành file excel /PDF)


Bạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?