Ý nghĩa

Giúp nhân viên khách sạn có thể theo dõi được các phòng đã đến. Theo dõi được tình hình hoạt động khách sạn.

Chú ý

Tất cả các tài khoản đều có quyền xem báo cáo này

Hướng dẫn sử dụng

Bước 1: Đăng nhập hệ thống >> Báo cáo >> Xem thêm báo cáo >> Báo cáo đặt phòng >> Khách đã đến

Bước 2:Click chọn Khách đã đến ở báo cáo >> Chọn ngày muốn xem >> Chọn thứ tự sắp sếp >> Có thể xuất thành file excel /PDF

Bạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?