Ý nghĩa

Giúp khách sạn cấu hình khai báo thêm thị trường của  booking đặt phòng 

Chú ý

Chỉ tài khoản quản lý, chủ khách sạn có quyền cấu hình phần này.

Hướng dẫn sử dụng

Bước 1: Thao tác chọn Hệ thống -> chọn tab Nguồn Booking

Bước 2: chọn tab Nguồn - > chọn biểu tượng dấu Cộng để thêm Nguồn

Bước 3: Thêm các thông tin cho nguồn và chọn Thêm để lưu nguồn vừa thiết lập

Bạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?