Ý nghĩa

Giúp nhân viên khách sạn có thể theo dõi được công suất phòng . Theo dõi được tình hình hoạt động khách sạn.

Chú ý

Tất cả các tài khoản đều có quyền xem báo cáo này

Hướng dẫn sử dụng

Bước 1: Đăng nhập hệ thống >> Báo cáo >> Xem thêm báo cáo >> Báo cáo tổng hợp >> Công suất phòng

Bước 2: Click chọn Công suất phòng  ở báo cáo >> Chọn thời gian/ chọn ngày bắt đầu/ kết thúc  (Có thể xuất thành file excel /PDF)

Bạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?