Ý nghĩa: Hướng dẫn khách sạn check out phòng trong trường hợp quên check out mà không phát sinh thêm tiền phòng.
Các trường hợp sử dụng: khi đã quá giờ check out, khi muốn check out ở thời gian đã trong quá khứ.
Chú ý: áp dụng cho tài khoản quản lý hoặc tài khoản chủ khách sạn
Các bước thực hiện:
Bước 1:
Đăng nhập hệ thống -> sơ đồ chi tiết -> chọn đổi ngày khách 

Bước 2: Sau khi chọn đổi ngày khách -> tích chọn áp dụng trả phòng trong quá khứ -> Nhập lí do bắt buộc -> Chọn điều chỉnh 

Bạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?