1. Tính năng bàn giao ca gồm:

   a. Bàn giao tiền mặt cho ca sau

  • Giúp khách sạn thống kê tất cả các loại tiền mặt giao dịch trong ca từ lễ tân, POS, thư chi, kho 

 Trong đó :
  Số tiền hiện tại = Số tiền đầu ca + Tổng thu (tiền mặt) - Tổng chi (tiền mặt)
  Số tiền chênh lệch = Số tiền hiện tại - Số tiền thực tế trong két
  Số tiền bàn giao cho quản lý = Số tiền trong két - Số tiền bàn giao cho ca sau

  • Bàn giao lại công việc đã làm và chưa làm cho ca sau

  • Với tài khoản quản lý và chủ khách sạn có thể cho phép hiển thị hoặc ẩn những giao dịch nhảy cảm (ví dụ như nhập hàng, chi lương,...) giúp bảo mật thông tin.

   b. Xem lại các giao dịch trong ca

  • Thông kê các giao dịch trong ca bao gôm tất cả các hình thức thanh toán : Tiền mặt, chuyên khoản, thẻ tín dụng, công nợ từ lễ tân, POS , thu chi, kho.
  • In biên bản

2. Hướng dẫn sử dụng

  • Hướng dẫn mở ca đầu tiên với giao diện mới

Bước 1: Đăng nhập phần mềm bằng tài khoản lễ tân, quản lý, chủ khách sạn > Click tên tài khoản, Chọn Bàn giao ca

Bước 2: Hiển thị màn hình bàn giao ca với popup hiển thị không có dữ liệu từ ca trước, chọn tiếp tục 

Với bắt đầu mở ca thì những dữ liệu thanh toán từ trước khi mở ca đầu tiên với giao diện mới sẽ không hiển thị do đó số tiền sẽ trống  > Nhập số tiền hiện tại có trong két, số tiền bàn giao cho quản lý hoặc số tiền bàn giao lại cho ca sau > Nhập tên người nhận và chọn Bàn giao để bắt đầu ca mới

Bước 3: Nhập mật khẩu của tài khoản hiện tại đang truy cập > Click xác nhận

Với người dùng quên mật khẩu có thể chọn mật khẩu đã lưu khi đăng nhập vào phần mềm


Bạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?