I. Ý nghĩa – Mục đích

Giúp khách sạn cấu hình giá để tính tiền cho khách ở giờ linh hoạt

Lưu ý: Chỉ tài khoản quản lý, chủ khách sạn có quyền cấu hình phần này.

II. Hướng dẫn sử dụng

Bước 1: Thao tác chọn Hệ thống >> Cấu hình >> Phòng và Giá >> chọn tab Giá

Bước 2: Chọn hạng phòng muốn cấu hình giá >> Chọn chính sách giá mặc định >> Bấm tích ô Giá Giờ

Bước 3: Nhập các thông tin cho cấu hình giá giờ: thời gian sử dụng và giá tương ứng. 

Có thể cấu hình giá giờ theo các khoảng thời gian phút

Sau khi cấu hình đầy đủ các mức giờ và giá tương ứng, bấm Lưu  kiểm để hoàn thành cấu hình.


Bạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?