Ý nghĩa:  Hướng dẫn quản lý hoặc chủ khách sạn tích/bỏ tích phiếu thu chi từ module thu chi và module kho lên bàn giao ca đối với khách sạn có đăng ký sử dụng module
Hướng dẫn:

  1. Với phiếu thu chi post từ module Thu chi

Bước 1: Đăng nhập phần mềm bằng tài khoản chủ khách sạn hoặc quản lý > Vào Thu chi, chọn quỹ tiền mặt > Chọn khoảng thời gian, chọn Phiếu thu tiền (nếu muốn bỏ tích phiếu thu) / hoặc chọn phiếu chi tiền (nếu muốn bỏ tích phiếu chi) > Chọn tìm kiếm

Bước 2: Chọn phiếu thu muốn bỏ tích > Click icon sửa
Lưu ý: Phiếu được bỏ tích Không bao gồm phiếu thanh toán từ lễ tân và phiếu thu nợ

Bước 3: Tích hoặc bỏ tích phiếu thu chi sau đó click lưu

Thao tác tương tự đối với Quỹ tiền gửi

2. Với phiếu thu chi từ module kho
Bước 1: Đăng nhập phần mềm bằng tài khoản quản lý hoặc chủ khách sạn > vào Quản lý kho > Click Mua hàng, chọn Nhập hàng(nếu muốn sửa phiếu nhập hàng)/ Trả lại hàng mua (nếu muốn sửa phiếu trả lại hàng)/Trả nợ (nếu muốn sửa phiếu trả nợ)

Click số phiếu cần sửa

Bước 2: Tại màn hình chi tiết phiếu nhập hàng > Tích/ bỏ tích phiếu > Click Lưu


Bạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?