Ý nghĩa:  xem chi tiết khoản thu , chi trong ca
Hướng dẫn:
Bước 1: Lễ tân, quản lý, chủ khách sạn click vào tên tài khoản > Click Bàn giao ca

hoặc click Đăng xuất > Bàn giao ca

Bước 2: Click Tổng thu/ Tổng chi/ Giao dịch trong ca

Có thể filter các các giao dịch theo các trường hình thức thanh toán/ Tài khoản thao tác/ Tiền tệ hoặc có thể xem chi tiết 1 khoản thu/chi


Bạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?