Ý nghĩa: In biên bản các giao dịch trong ca cho chủ khách sạn và nhân viên ca sau dễ kiểm soát
Hướng dẫn: 

  1. In biên bản trong ca

Bước 1: đăng nhập phần mềm bằng tài khoản lễ tân/ quản lý/ chủ khách sạn  > Click tên tài khoản > Chọn bàn giao ca

Tại màn hình bàn giao > Click In biên bản


Hoặc sang màn hình Giao dịch trong ca > Click In biên bản

2. In biên bản đã bàn giao trước đó
Bước 1: Đăng nhập tài khoản chủ khách sạn hoặc quản lý và lễ tân (được phân quyền xem báo cáo ) > Click Báo cáo > Xem thêm báo cáo > Click Biên bản bàn giao ca

Tìm kiếm  biên bản bàn giao ca theo khoảng thời gian muốn xem > Chọn biên bản muốn in > Click biểu tượng máy in

3. In biên bản bàn giao ca theo giao diện cũ
Tại màn hình Biên bản bàn giao ca > Chọn Lịch sử giao ca > Chọn biên bản  > Click biển tượng in

Bạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?