I. Ý nghĩa – Mục đích

Giúp khách sạn cấu hình giá để tính tiền cho khách ở qua đêm.

Lưu ý: Chỉ tài khoản quản lý, chủ khách sạn có quyền cấu hình phần này.

II. Hướng dẫn sử dụng

Bước 1: Thao tác chọn Hệ thống >> Cấu hình >> Phòng và Giá >> chọn tab Giá

Bước 2: Chọn hạng muốn cấu hình giá >> Chọn chính sách giá mặc định >> Bấm tích ô Giá Đêm

Bước 3: Nhập các thông tin cho cấu hình giá đêm: Giá, thời gian bắt đầu áp dụng, giá phụ thu check in sớm, check out muộn

  • Phần thời gian sẽ được cài mặc định cho cả hệ thống.

Lưu ý:Chức năng Tự động tính “Giá đêm” trong khoảng thời gian chọn dùng để cài đặt trong trường hợp khách đến ở trong khung giờ đêm nhưng ở chưa quá số giờ cài đặt của Giá giờ mà khách sạn vẫn muốn tính giá đêm thì có thể dùng chức năng này.

Sau khi hoàn thành các thông tin cấu hình -> chọn Lưu để hoàn thành cài đặt.

Bạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?