I. Ý nghĩa – Mục đích

Giúp khách sạn cấu hình giá để tính tiền cho khách ở cả tuần

Lưu ý: Chỉ tài khoản quản lý, chủ khách sạn có quyền cấu hình phần này.

II. Hướng dẫn sử dụng

Bước 1: Thao tác chọn Hệ thống >> Cấu hình >> Phòng và Giá >> chọn tab Giá

Bước 2: Chọn hạng phòng muốn cấu hình giá >> Chọn chính sách giá mặc định >> Bấm tích ô Giá Tuần

Bước 3: Nhập giá tuần

Sau khi hoàn thành các thông tin cấu hình >> chọn Lưu để hoàn thành cài đặt.

Bạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?