I. Ý nghĩa - Mục đích
Ý nghĩa: Giúp khách sạn tính thuế và phí cho khách
Lưu ý:

  •  Cho phép các tài khoản (chủ khách sạn, quản lý, lễ tân) được phép tương tác với tính năng này
  • Khách sạn muốn cấu hình thuế phí phải liên hệ kỹ thuật hỗ trợ
  • Chỉ những khách sạn sử dụng giá mới ver3 mới tương tác được với tính năng thuế phí

II. Hướng dẫn sử dụng
Với Khách lẻ
Bước 1:
 Thao tác hệ thống >>Vào sơ đồ phòng >> Xem chi tiết một khách lẻ >> Chọn màn hình Thanh toán

Bước 2: Tại màn hình thanh toán khách lẻ, Tích hoặc bỏ tích chọn Thuế/phí

Với khách đoàn

Bước 1:
Thao tác hệ thống >> Vào sơ đồ phòng >> Xem chi tiết một đoàn >> Chọn màn hình Thanh toán

Bước 2: Tại màn hình thanh toán >> Kích chuột vào một phòng trong đoàn >> tích / bỏ tích Thuế phí

Bạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?