I. Ý nghĩa – Mục đích

Ý nghĩa: Giúp khách sạn cấu hình mẫu hóa đơn khi có thuế phí.

Lưu ý: Chỉ tài khoản quản lý, chủ khách sạn có quyền cấu hình phần này.

II. Hướng dẫn sử dụng

Bước 1: Thao tác hệ thống >> Cấu hình >> cấu hình Khác >> Chọn Biểu mẫu

Bước 2: Tại màn hình cấu hình biểu mẫu, mục Thiết lập mẫu hóa đơn:

  • Nếu khách sạn sử dụng mẫu hóa đơn khổ giấy A4 >> Chọn  A4_V2_Advance
  • Nếu khách sạn sử dụng mẫu hóa đơn khổ giấy A5 >> Chọn A5_V2_Advance
  • Nếu khách sạn sử dụng mẫu hóa đơn khổ giấy A6 >> Chọn A6_V2_Advance

Bước 3: Sau khi chọn mẫu hóa đơn, kích Lưu để hoàn thành 

Bạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?