Báo cáo

Giúp khách sạn hiểu được mục đích, ý nghĩa, chức năng các báo cáo

ezCloud Support avatar
19 bài viết trong bộ sưu tập này
Tác giả: ezCloud Support

Hướng dẫn xem báo cáo các dịch vụ, hóa đơn đã bị xóa

ezCloud Support avatar
Tác giả: ezCloud Support
Cập nhật hơn một tuần trước

Hướng dẫn xem danh sách các dịch vụ đã bán

ezCloud Support avatar
Tác giả: ezCloud Support
Cập nhật hơn một tuần trước

Hướng dẫn xem báo cáo tổng hợp công nợ

ezCloud Support avatar
Tác giả: ezCloud Support
Cập nhật hơn một tuần trước

Hướng dẫn xem các thanh toán trong ngày

ezCloud Support avatar
Tác giả: ezCloud Support
Cập nhật hơn một tuần trước

Hướng dẫn xem báo cáo sửa phòng

ezCloud Support avatar
Tác giả: ezCloud Support
Cập nhật hơn một tuần trước

Hướng dẫn xem báo cáo doanh thu theo nguồn khách

ezCloud Support avatar
Tác giả: ezCloud Support
Cập nhật hơn một tuần trước

Hướng dẫn xem báo cáo doanh thu các phòng đã trả

ezCloud Support avatar
Tác giả: ezCloud Support
Cập nhật hơn một tuần trước

Hướng dẫn xem báo cáo công suất phòng

ezCloud Support avatar
Tác giả: ezCloud Support
Cập nhật hơn một tuần trước

Hướng dẫn xem báo cáo Tổng hợp Nhập - xuất - tồn kho

ezCloud Support avatar
Tác giả: ezCloud Support
Cập nhật hơn một tuần trước

Hướng dẫn xem báo cáo phòng sẽ đến

ezCloud Support avatar
Tác giả: ezCloud Support
Cập nhật hơn một tuần trước

Hướng dẫn xem báo cáo phòng đã đến

ezCloud Support avatar
Tác giả: ezCloud Support
Cập nhật hơn một tuần trước

Hướng dẫn xem báo cáo phòng sẽ đi

ezCloud Support avatar
Tác giả: ezCloud Support
Cập nhật hơn một tuần trước

Hướng dẫn xem báo cáo phòng đang ở

ezCloud Support avatar
Tác giả: ezCloud Support
Cập nhật hơn một tuần trước

Hướng dẫn xem báo cáo chuyển phòng

ezCloud Support avatar
Tác giả: ezCloud Support
Cập nhật hơn một tuần trước

Hướng dẫn xem báo cáo phòng đã đi

ezCloud Support avatar
Tác giả: ezCloud Support
Cập nhật hơn một tuần trước

Hướng dẫn xem báo cáo mua hàng theo nhà cung cấp

ezCloud Support avatar
Tác giả: ezCloud Support
Cập nhật hơn một tuần trước

Hướng dẫn xem báo cáo mua hàng theo nguyên vật liệu

ezCloud Support avatar
Tác giả: ezCloud Support
Cập nhật hơn một tuần trước

Hướng dẫn xem báo cáo nguyên vật liệu tồn kho dưới mức tối thiểu

ezCloud Support avatar
Tác giả: ezCloud Support
Cập nhật hơn một tuần trước

Hướng dẫn xem báo cáo tình hình thu chi

ezCloud Support avatar
Tác giả: ezCloud Support
Cập nhật hơn một tuần trước