Update to do list for reservation

TO DO LIST HELP THE HOTEL TO SET UP ANNOUNCEMENT TO REMIND THEMSELVES OR OTHER STAFFS ALL LIST TO DO FOR CUSTOMER OR THE HOTEL.

 Guide to set up

 • Log in the account>> choose symbol  beside language symbol or   in room detail to check and add the new to do list

 • Choose symbol ADD to add the new to- do- list

 • Choose Room to set up to- do -list> Chọn Ngày hoàn thành > Chọn Người thực hiện > Chọn Thao tác > Điền Nội dung việc cần làm > Chọn Thêm 

Trong đó:

 • Phòng là các phòng đang ở trong trạng thái Book hoặc Check in. Không đặt được việc cần làm cho phòng đã check out. Nếu là việc cần làm hoặc thông báo chung cho tất cả nhân viên, Khách sạn có thể không cần chọn Phòng
 • Ngày hoàn thành là ngày thực hiện xong việc cần làm
 • Người thực hiện là người thực hiện việc cần làm. Người đặt việc cần làm có thể gán người thực hiện là chính mình hoặc nhân viên khác trong Khách sạn.
 • Thao tác nghĩa là việc cần làm đó được thực hiện khi đặt phòng đang ở trạng thái nào (Book, Check in, Check out, Other) 

Các lưu ý trong màn hình Việc cần làm

 1. Việc cần làm hiển thị theo ngày, tuần, tháng, ngày bắt đầu là ngày được chọn ở lịch
 2. Để tìm việc cần làm cho 1 nhân viên > Chọn tài khoản nhân viên cần tìm
 3. Để tìm việc cần làm cho 1 đặt phòng nào đó, Khách sạn nhập mã đặt phòng vào Tìm theo mã đặt phòng
 4. Để tìm việc cần làm cho riêng 1 thao tác > chọn các trang thái phòng ở mục Thao tác
 5. Việc cần làm đã được tích vào ô trống nghĩa là đã hoàn thành, chưa tích là chưa hoàn thành

 

 

 

 

 

 

 

 

Hướng dẫn có giúp ích được cho bạn không ?

 

Did the guide help you ?

0