Báo hàng

Để bộ phận mua hàng biết được số lượng cần đặt hàng hay nhập hàng dự kiến là bao nhiêu thì Khách sạn có thể thực hiện tạo phiếu Báo hàng.

 

TẠO PHIẾU BÁO HÀNG

  • Vào Quản lý kho > Mua hàng > Báo hàng > Chọn biểu tượng để tạo mới phiếu báo hàng

  • Chọn người báo hàng > Trạng thái > Chọn Nguyên vật liệu, Số lượng cần, Chọn biểu tượng nhập thêm nguyên vật liệu > Lưu để hoàn thành

  • Dưới đây là giao diện sau khi hoàn thành tạo phiếu báo hàng

 

SỬA PHIẾU BÁO HÀNG

  • Tại màn hình báo hàng, nhấp chuột trực tiếp vào phiếu báo hàng muốn chỉnh sửa  > Thực hiện chỉnh sửa các thông tin > Lưu > Thông tin chỉnh sửa sẽ được lưu lại.

 

IN PHIẾU BÁO HÀNG

  • Tại màn hình báo hàng, di chuột đến góc phải phiếu báo hàng và chọn biểu tượng   để in phiếu báo hàng

 

XÓA PHIẾU BÁO HÀNG

  • Tại màn hình báo hàng, chọn biểu tượng  > Nhập lý do Xóa > Đồng ý

  • Dưới đây là giao diện sau khi xóa phiếu báo hàng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hướng dẫn có giúp ích được cho bạn không ?

0