Cập nhật giá phòng ezBE

Thao tác này giúp Khách sạn thay đổi, cập nhật giá bán phòng lên ezBE

Truy cập trang cập nhật giá ezBE

Tại giao diện chính, Khách sạn chọn Booking Engine > chọn Cập nhật giá phòng

Trang admin ezBE xuất hiện, Khách sạn đăng nhập để vào giao diện chính

 

Thao tác cập nhật giá

Tại màn hình chính, Khách sạn thao tác như sau để vào được màn hình giá

  • Chọn Plan > chọn Plans

  • Chọn loại phòng cần chỉnh giá > chọn Modify > chon Day by day

  • Tại giao diện Day by day chọn thời gian cần điều chỉnh > chọn View > Tích vào ô Price  >  nhập số tiền cần thay đổi > chọn Apply

  • Sau khi Apply, Phần mềm sẽ hiển thị trạng thái các ngày đã chọn là CUSTOMIZED > chọn  Update để hoàn thành việc cập nhật

 

Sau khi cập nhật thành công, Giá sẽ được đẩy lên trang bán phòng của ezBE ngay lập tức

 

Hướng dẫn có giúp ích được cho bạn không ?

0