Cập nhật thiết bị vào phòng

Việc cập nhật thiết bị vào phòng để khách sạn theo dõi được số lượng từng trang thiết bị trong phòng là bao nhiêu, tình trạng trang thiết bị như thế nào.

 

CẬP NHẬT TRANG THIẾT BỊ VÀO PHÒNG
  • Dấu 3 gạch ≡ > Cấu hình > Phòng & giá > Thiết bị trong phòng > Phân phối vào phòng  >(+) Thêm thiết bị > Chọn thêm  vào theo phòng hoặc loại phòng > Chọn số phòng hoặc loại phòng > (+) Thêm thiết bị > Tên thiết bị >  SL > Tình trạng > Ghi chú > Lưu

 

Dưới đây là giao diện sau khi hoàn thành phân phối thiết bị vào phòng

 

SỬA PHÂN PHỐI THIẾT BỊ VÀO PHÒNG

Lưu ý: Khi nhập số lượng trang thiết bị vào phòng, trang thiết bị phòng nào bị mất hay bị hư thì vào phòng đó chỉnh lại số lượng và ghi chú lại số lượng bị hư hoặc bị mất.

  • Tại màn hình phân phối thiết bị > chọn > Lưu

 

XUẤT FILE PHÂN PHỐI THIẾT BỊ VÀO PHÒNG
  • Tại màn hình phân phối thiết bị > Chọn  

 

 

 

Hướng dẫn có giúp ích được cho bạn không ?

1+