Cập nhật thông tin ăn sáng

Việc cập nhật thông tin ăn sáng sẽ hỗ trợ Khách sạn có được báo cáo ăn sáng chính xác để bộ phận nhà hàng lên thực đơn

Khách sạn cần vào chi tiết đặt phòng để thao tác sửa đổi thông tin

  • Chọn Ăn sáng trong chi tiết phòng

  • Phần mềm sẽ hiển thị pop-up điều chỉnh ăn sáng, Khách sạn có thể sửa các thông tin sau:

+ Lựa chọn từng ngày có hoặc không ăn sáng cho phòng bằng thao tác tích hoặc bỏ tích vào ngày trên lịch (1)

+ Chọn có hoặc không ăn sáng cho cả chặng ở bằng cách tích hoặc bỏ tích bên cạnh tên phòng (2)

(Ngày nền trắng là không có ăn sáng, ngày nền xanh dương đậm là có ăn sáng)

Sau khi đã điều chỉnh phù hợp > chọn Lưu để cập nhật

 

 

Hướng dẫn có giúp ích được cho bạn không ?

0