Cập nhật thông tin chung của booking

Việc thay đổi/bổ sung nguồn booking sẽ phục vụ Khách sạn thống kê lượng khách theo từng nguồn

Khách sạn cần vào chi tiết đặt phòng để thao tác sửa đổi thông tin

Thêm Công ty

Việc thêm công ty sẽ giúp Khách sạn thanh toán các giao dịch là công nợ

  • Đối với các công ty có sẵn, Khách sạn chọn ô Chọn công ty > nhập từ khóa công ty để lựa chọn

  • Đối với các công ty không có sẵn, Khách sạn chọn biểu tượng   để khai báo thêm. Các trường có dấu * là bắt buộc điền > sau khi đã nhập xong thông tin, chọn Lưu để cập nhật

Thêm Nguồn booking
  • Đối với các nguồn có sẵn, Khách sạn chọn ô Chọn nguồn > nhập từ khóa để lựa chọn

  • Đối với các nguồn không có sẵn, Khách sạn chọn biểu tượng   để khai báo thêm. Các trường có dấu * là bắt buộc điền > sau khi đã nhập xong thông tin, chọn Lưu để cập nhật

 

Thêm thị trường booking
  • Đối với các nguồn có sẵn, Khách sạn chọn ô Chọn thị trường > nhập từ khóa để lựa chọn

  • Đối với các thị trường không có sẵn, Khách sạn chọn biểu tượng   để khai báo thêm. Các trường có dấu * là bắt buộc điền > sau khi đã nhập xong thông tin, chọn Lưu để cập nhật

 

Hướng dẫn có giúp ích được cho bạn không ?

0