Cập nhật thông tin Khách sạn

Cập nhật thông tin Khách sạn để các thông tin này hiển thị trong hóa đơn in cho Khách

Các bước thực hiện như sau:

1. Vào cấu hình

  • Chọn biểu tượng 3 gạch  > chọn Cấu hình > chọn Thông tin liên hệ

 

2. Các thông tin có thể thay đổi

  • Thông tin chung: Trong giao diện thông tin Khách sạn, Khách sạn có thể chỉnh sửa được tên Khách sạn, SĐT khách sạn, Email khách sạn, Website ,

    Địa chỉ khách sạn, Quốc gia, Tỉnh – Thành phố . Các thông tin này sẽ thể hiện tất cả trên hóa đơn thanh toán. Sau khi thay đổi xong > chọn Lưu

  • Logo Khách sạn: Khách sạn đưa chuột vào khung logo, sẽ có 2 lựa chọn xóa ảnh logo cũ và tải ảnh logo mới lên > sau khi đã thay đổi xong > chọn Lưu

 

Hướng dẫn có giúp ích được cho bạn không ?

1+