Cấu hình giá giờ

Giúp khách sạn cấu hình giá để tính tiền cho khách ở giờ linh hoạt

Lưu ý: Chỉ tài khoản quản lý, chủ khách sạn có quyền cấu hình phần này.

Các bước thao tác:

Vào cấu hình giá

Chọn biểu tượng 3 gạch  > chọn Cấu hình > chọn Phòng & Giá > chọn Giá

Các thao tác chỉnh sửa

  • Chọn hạng phòng muốn cấu hình giá > chọn chính sách giá mặc định > Bấm tích ô Giá Giờ

  • Nhập các thông tin cho cấu hình giá giờ: thời gian sử dụng và giá tương ứng.Có thể cấu hình giá giờ theo các khoảng thời gian phút

 

Sau khi cấu hình đầy đủ các mức giờ và giá tương ứng, bấm Lưu kiểm để hoàn thành cấu hình.

 

Hướng dẫn có giúp ích được cho bạn không ?

2+