Cấu hình giá ngày

Giúp khách sạn cấu hình giá để tính tiền cho khách ở trọn ngày,

Lưu ý: Chỉ tài khoản quản lý, chủ khách sạn có quyền cấu hình phần này.

Các bước thao tác:

Vào cấu hình giá

Chọn biểu tượng 3 gạch  > chọn Cấu hình > chọn Phòng & Giá > chọn Giá

Các thao tác chỉnh sửa

  • Chọn hạng phòng muốn cấu hình giá > chọn chính sách giá mặc định > mặc định ô Giá ngày đã được tích

Lưu ý: Thời gian trong khung ngày sẽ lấy theo cấu hình thời gian (ảnh ví dụ: 12:00  trưa hôm trước đến 12:00  trưa hôm hôm sau)

  • Cấu hình giá trọn ngày: Khách sạn nhập số tiền trọng đêm vào ô giá ngày sau đó lưu lại

  • Cấu hình check in sớm, check out : Chức năng này để tính tiền cho những khách đến sớm hơn hoặc đi muộn hơn thời gian khung ngày. Như ảnh ví dụ, mốc tính check in sớm đêm là 12:00 trưa hôm trước và mốc tính check out muộn đêm sẽ là 12:00 trưa hôm sau

Khách sạn bấm chọn dấu “+ để thêm giờ tính check in sớm hoặc check out muộn sau đó nhập các giờ                      tương ứng giá tiền > chọn lưu lại

  • Chức năng tự động tính giá ngày trong khoảng:  chức năng này được hiểu là khi khách vào ở bất kỳ khung nào thỏa mãn điều kiện chọn thì phần mềm sẽ bỏ qua giá giờ và tự động tính thành giá trọn ngày

Áp dụng khi khách ở trong ngày và thời gian ở lớn hơn số giờ quy định tại “Giá giờ”

Ví dụ : Khách sạn muốn những khách check in vào thời điểm 07:00 sáng và check out lúc 17:00 chiều cùng ngày thì  sẽ tự động tính thành giá trọn ngày như ảnh sau:

  • Khách lưu trú 24h :Phần mềm sẽ coi khách ở tròn 24h kể từ thời điểm check in là giá 1 ngày. Vượt quá mốc 24h mới tính giá ngày mới hoặc tính phí checkout muộn. Bắt đầu tính phí checkout muộn khi khách ở quá 24h.’
    Lựa chọn này sẽ không thể tính được check in sớm

Sau khi đã hoàn thành nhập dữ liệu, Khách sạn chọn Lưu để kết thúc. Khách sạn có thể kiểm tra lại cấu hình bằng cách chọn Kiểm tra, nhập ngày giờ để xem được giá đã cấu hình phù hợp hay chưa.

 

Hướng dẫn có giúp ích được cho bạn không ?

4+