Cấu hình giá tháng

Lưu ý: Chỉ tài khoản quản lý, chủ khách sạn có quyền cấu hình phần này.

Các bước thao tác:

Vào cấu hình giá

Chọn biểu tượng 3 gạch  > chọn Cấu hình > chọn Phòng & Giá > chọn Giá

Các thao tác chỉnh sửa

  • Chọn hạng phòng muốn cấu hình giá tháng > chọn chính sách giá mặc định > chọn tích ô Giá tháng > nhập Giá > chọn Lưu

Lưu ý: Sẽ có 2 lựa chọn, Khách sạn tích để chọn cách tính phù hợp

 

Khách sạn có thể kiểm tra lại cấu hình bằng cách chọn Kiểm tra, nhập ngày giờ để xem được giá đã cấu hình phù hợp hay chưa.

 

Hướng dẫn có giúp ích được cho bạn không ?

0