Cấu hình mẫu email

Để thực hiện một email với những tiêu đề mong muốn gửi tới khách hàng, khách sạn cần phải cấu hình các mẫu email.

Hiện tại ezCloud có 4 mẫu email mặc định (các mẫu này chỉ có thể sửa, không thể xóa). Ngoài 4 mẫu mail khách sạn có thể tạo thêm các tiêu đề mail khác.

1. Chỉnh sửa chiến dịch email mẫu

  • Vào Email Marketing > Chọn Chiến dịch email > Nhấp chuột vào mẫu mail muốn chỉnh sửa

  • Trong màn hình mail, Khách sạn thay đổi tiêu đề, nội dung email cho phù hợp với yêu cầu của khách sạn.

+ Các thông tin được tô màu vàng là các Tham số mà hệ thống sẽ lấy dữ liệu từ thông tin đặt phòng và tự xuất dữ liệu ra khi gửi mail cho khách hàng.

+ Nếu muốn thêm các thông tin khác và có lấy dữ liệu bên phần Tham Số, Khách sạn nhập nội dung thông tin đó > Đặt con trỏ chuột vào chỗ cần thêm Tham số > Chọn Tham số tương ứng bên cột Tham số.

  • Để cài đặt tiến trình gửi email, Khách sạn chọn Tiến trình tự động gửi hoặc Lưu lại gửi sau

+ Tiến trình tự động gửi: Hệ thống tự động gửi mail cho khách trước hoặc sau trước hoặc sau n ngày (số ngày khách sạn có thể tự chỉnh)

+ Lưu lại gửi sau: Khách sạn sẽ chủ động gửi mail cho khách khi cần

(Để tự gửi mail cho khách, Khách sạn có thể tham khảo bài hướng dẫn sau https://help.ezcloud.vn/huong-dan-gui-email-cho-khach-hang/)

+ Áp dụng cho CMS: nghĩa là mail sẽ được tự động gửi cho các booking từ các kênh OTA ngay khi booking về phần mềm ( Chức năng này chỉ áp dụng cho các Khách sạn sử dụng ezCMS)

  • Để mail được gửi đi cho Khách hàng, Khách sạn cần chọn email Gửi từ (mail này cần được cấu hình trước theo hướng dẫn https://help.ezcloud.vn/cau-hinh-email-gui-di/)
  • Để mail gửi đi cho khách hàng CC về mail của khách sạn > Nhập email CC hoặc BCC

  • Sau khi hoàn tất chỉnh sửa, Khách sạn chọn Xem trước để xem lại mẫu mail > Chọn nút Lưu để hoàn thành

 

2. Tạo mới chiến dịch email

  • Để thêm mới 1 chiến dịch mail, Khách sạn vào Email Marketing > Chọn Chiến dịch email > Nhấp chuột vào Thêm

  • Khách sạn có thể tự tạo mẫu mail hoặc copy mẫu có sẵn của hệ thống và thực hiện các bước chỉnh sửa email như Mục 1

 

3. Bảng phụ lục tham số

KHÁCH SẠN
Hotel_Name Tên Khách sạn
Hotel_Phone Số điện thoai khách sạn
Hotel_Email Email khách sạn
Hotel_Address Địa chỉ khách sạn
Hotel_Website Website của khách sạn
TimeInPrivate Giờ đến mặc định của khách sạn
 TimeOutPrivate Giờ đi mặc định của khách sạn
KHÁCH
Guest_Name Tên khách
Guest_Address Địa chỉ của khách
Guest_birthday Ngày sinh nhật của khách
Guest_sex Giới tính của khách
Guest_email Email của khách
Guest_Phone Số điện thoại của khách
Guest_Note Ghi chú của khách
Guest_Country Quốc tịch của khách
THÔNG TIN PHÒNG
ArrivalDate Ngày khách đến
DepartureDate Ngày khách đi
Booking_number Mã đặt phòng của khách trên phần mềm
Booking_no_of_channel Mã đặt phòng của khách trên kênh
Note Ghi chú đặt phòng của khách
Price_room_per_night Giá phòng mỗi đêm
Adult Số lượng người lớn
Child Số lượng trẻ em
RoomNo Tên phòng
RoomType Loại phòng
CompanyName  Tên công ty
NoOfNights Số tên khách ở
BookingDate Ngày khách đặt phòng
Deposite  Đặt cọc
NoOfRooms Số lượng phòng đặt
ExchargeDiscount Giảm giá
Currency Tiền tệ
Total_Group_price Tổng giá phòng cả đoàn
Total_Room_price Tổng tiền phòng
PassCode_Lock Mã mở cửa với khoá Neo Lock
Listroom Danh sách phòng

 

 

 

 

 

 

 

 

Hướng dẫn có giúp ích được cho bạn không ?

0