Chi tiết thống kê

Hướng dẫn này sẽ làm rõ các thông tin trong thống kê, tất cả các số liệu sẽ được tính toán tự động dựa vào số liệu thực tế trên phần mềm và không thể sửa xóa. giao diện mục như sau:

Chi tiết thông tin các tiêu mục:

Thống kê hôm nay

 • Phòng có khách
  Tổng số lượng booking đang ở bao gồm:
  – Những booking checkin trong ngày hiện tại
  – Những booking ở quá hạn
  – Những booking ở qua ngày hiện tại
 • Phòng dự kiến đi : Tổng số lượng booking đang ở có ngày đi là ngày hiện tại
 • Phòng ở qua ngày: Tổng số lượng booking có ngày đi lớn hơn ngày hiện tại
 • Phòng dự kiến đến: Tổng số lượng booking đặt có ngày đến dự kiến là ngày hiện tại
 • Tổng số phòng sẵn sàng: Tổng số lượng phòng đang hoạt động trên phần mềm ( đã trừ phòng sửa và phòng ngừng hoạt động)
 • Dự kiến phòng chiếm dụng: Tổng số lượng booking dự kiến đến trong ngày + đã đến trong ngày + những booking ở qua ngày
 • Công suất dự kiến: Công suất phòng ngày hôm nay = Tổng số lượng booking đã bán * 100/ số phòng đang hoạt động

Tổng số khách

 • Khách đang ở: Tổng số lượng trẻ em/ người lớn/ Tổng số trẻ em + người lớn của những booking đang ở bao gồm:
  – Những booking đến checkin trong ngày hiện tại
  – Những booking ở quá hạn
  – Những booking ở qua ngày hiện tại
 • Khách dự kiến đi: Tổng số lượng trẻ em/ người lớn/ Tổng số trẻ em + người lớn của những booking đang ở có ngày đi là ngày hiện tại
 • Khách ở qua ngày: Tổng số lượng trẻ em/ người lớn/ Tổng số trẻ em + người lớn của những booking đang ở có ngày đi lớn hơn ngày hiện tại
 • Dự kiến đến: Tổng số lượng trẻ em/ người lớn/ Tổng số trẻ em + người lớn của những booking đặt có ngày đến là ngày hiện tại
 • Tổng khách dự kiến: Tổng số lượng trẻ em/ người lớn/ Tổng số trẻ em + người lớn của những booking đang ở + những booking dự kiến đến bao gồm:
  – Những booking đến checkin trong ngày hiện tại
  – Những booking ở quá hạn
  – Những booking ở qua ngày hiện tại
  – Những booking đặt có ngày đến là ngày hiện tại

Hoạt động trong ngày

 • Đã đến: Tổng số lượng booking đã checkin và có ngày đến là ngày hiện tại
 • Dự kiến đến: Tổng số lượng booking đặt có ngày đến dự kiến là ngày hiện tại
 • Đã đi: Tổng số lượng booking đã chekout và có ngày đi là ngày hiện tại
 • Dự kiến đi: Tổng số lượng booking đang ở có ngày đi là ngày hiện tại
 • Đến và đi trong ngày: Tổng số lượng booking đang ở có ngày đến và ngày đi là ngày hiện tại

Thống kê phòng

 • Tổng số phòng: Tất cả phòng hiện có trên phần mềm
 • Phòng hỏng: Tất cả các phòng có trạng thái sửa chữa
 • Tổng số phòng sẵn sàng: Tất cả những phòng trống có thể bán

Thống kê phòng trống

Biểu đồ này sẽ cung cấp cho Khách sạn thông tin phòng trống có thể bán trong giai đoạn 7 ngày kể từ thời điểm xem . Để xem thông tin phòng trống các ngày tương lai, Khách sạn chọn biểu tượng sau đó lựa chọn ngày cần xem

Trạng thái buồng phòng

 • Bẩn do khách ở:  Thống kê tất cả các phòng đang có khách check in và trạng thái bẩn, trạng thái bẩn này có thể tự động sinh ra do cấu hình tự chuyển phòng bẩn khi khách ở qua ngày
 • Phòng trống bẩn: Thống kê tất cả các phòng đang trống và trạng thái bẩn, những phòng này thường tự động cập nhật trạng thái bẩn ngay sau khi khách check out.

 

Hướng dẫn có giúp ích được cho bạn không ?

0