Đặt hàng

Khi bộ phận đặt hàng nhận được phiếu báo hàng, sẽ tiến hành đặt hàng.

 

1. TẠO PHIẾU ĐẶT HÀNG

Có 2 cách để tạo phiếu đặt hàng.

Cách 1:
  • Vào Quản lý kho > Mua hàng > Đặt hàng >  Chọn biểu tượng để tạo mới phiếu đặt hàng

  • Chọn Người mua hàng > Trạng thái > Nhập Nguyên vật liệu, Nhà cung cấp, Số lượng đề nghị, Đơn giá, chọn nútđể Thêm nguyên vật liệu cần đặt > Lưu để hoàn thành

  • Ngoài ra, nếu muốn thêm nguyên vật liệu từ các phiếu báo hàng đã tạo, chọn TÌM PHIẾU BÁO HÀNG > Chọn khoảng thời gian tìm phiếu báo hàng > Chọn các nguyên vật liệu cần đặt hàng > Lưu để thực hiện các bước như trên

  • Dưới đây là giao diện sau khi hoàn thành tạo phiếu đặt hàng

 

Cách 2:
  • Vào Quản lý kho > Mua hàng > Báo hàng > Tìm phiếu Báo hàng và chọn Lập đơn đặt hàng

  • Trong màn hình Thêm đơn đặt hàng, chọn Nhà cung cấp và ấn Lưu để hoàn thành lập đơn đặt hàng

 

2. SỬA PHIẾU ĐẶT HÀNG

  • Tại màn hình đặt hàng, nhấp chuột trực tiếp vào phiếu đặt hàng muốn chỉnh sửa  > Thực hiện chỉnh sửa các thông tin > Lưu > Thông tin chỉnh sửa sẽ được lưu lại.

 

3. IN PHIẾU ĐẶT HÀNG

  • Tại màn hình đặt hàng, chọn biểu tượng để in phiếu đặt hàng

 

4. XÓA PHIẾU ĐẶT HÀNG

  • Tại màn hình đặt hàng, chọn biểu tượng  > Nhập lý do Xóa > Đồng ý

  • Dưới đây là giao diện sau khi xóa phiếu đặt hàng

 

 

 

 

 

 

Hướng dẫn có giúp ích được cho bạn không ?

0