Đặt phòng Khách đoàn

Việc đặt phòng Khách đoàn cho những khách nhận phòng trong tương lai sẽ hỗ trợ Khách sạn dễ dàng quản lý phòng trống, sắp xếp phòng, lưu lại các thông tin ghi chú cho đoàn đó…

1. Chọn số lượng phòng cho đoàn

  • Đăng nhập phần mềm > chọn Khách đoàn > chọn Tạo đoàn

  • Nhập thời gian cần đặt đoàn > chọn biểu tượng Tìm kiếm

  • Phần mềm sẽ hiển thị số lượng phòng trống thẳng chặng (phòng thẳng chặng có thể đặt mà không phải chuyển phòng.) > chọn số lượng từng loại phòng cần đặt > chọn Tiếp theo

2. Nhập thông tin đoàn

Khách sạn cần nhập các thông tin để ghi nhận và hiển thị booking đoàn trên sơ đồ bao gồm:

+ Tên khách: Sẽ hiển thị trên sơ đồ cho toàn bộ booking đoàn đó

+ Số điện thoại

+ Quốc tịch

+ Ghi chú đoàn

+ Công ty

+ Nguồn

+ Thị trường

Sau đó chọn Tiếp theo

3. Nhập thông tin thanh toán

  • Đối với khách đã có thanh toán trước, Khách sạn cần nhập thanh toán cho đoàn để tránh việc thanh toán thừa/thiếu tiền phòng khi trả phòng đoàn. Các thông tin cần nhập:

+ Hình thức thanh toán

+ Tổng tiền: nhập số tiền khách thanh toán trước

+ Chọn loại tiền tệ

+ Ghi chú thanh toán

Sau đó chọn Thêm thanh toán

Phần mềm sẽ hiển thị pop-up xác nhận > chọn Đồng ý để hoàn thành thêm thanh toán

Khách sạn chọn Kết thúc để hoàn thành đặt phòng đoàn

  • Đối với khách không thanh toán trước, Khách sạn chọn Bỏ qua thanh toán để hoàn thành đặt phòng đoàn

 

4. Gán phòng cho đoàn

Sau khi thực hiện các bước trên, phần mềm sẽ hiển thị màn hình chi tiết booking đoàn

Thực hiện gán phòng cho đoàn để hiển thị booking đoàn trên sơ đồ: chọn tất cả các phòng > chọn Gán phòng, khi đó phần mềm sẽ tự động chọn phòng trống trên sơ đồ để gán số phòng cho đoàn

Như vậy Khách sạn đã tạo thành công một đặt phòng đoàn hoàn chỉnh và sẽ được hiển thị trên giao diện sơ đồ thời gian

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hướng dẫn có giúp ích được cho bạn không ?

4+