Đóng/mở phòng trên ezBooking

Đóng/mở phòng trên ezBooking giúp khách sạn chủ động đóng hoặc mở bán phòng trên website của khách sạn.

1. Đóng phòng

  • Vào Booking Engine > Chọn Cập nhật phòng trống > Nhấp chuột vào Cập nhật bán phòng nhiều chặng

  • Chọn Khoá phòng > Chọn Khoảng thời gian, nhấp chuột vào Thêm khoảng nếu muốn thêm khoảng thời gian > Chọn Loại phòng cần đóng phòng > Nhấp chuột vào Lưu để hoàn thành

 

2. Mở phòng

  • Để đóng phòng trên ezBoooking, Khách sạn làm thao tác tương tự như lúc đóng phòng, tuy nhiên khi chọn Thiết lập, Khách sạn cần chọn Bỏ khoá phòng

 

Lưu ý: Mỗi lần đóng hoặc mở phòng, Khách sạn chỉ nên chọn khoảng thời gian tối đa là 1 năm. Nếu đóng phòng trong nhiều hơn 1 năm, Khách sạn nên chia từng giai đoạn nhỏ và thao tác đóng mỗi lần 1 giai đoạn.

  • Sau khi đóng/mở phòng xong, Khách sạn nên lên ezBooking để kiểm tra xem hệ thống đã cập nhật đóng phòng thành công chưa. Ngày nào có dấu tích V ở cột Stop sell nghĩa là đang đóng phòng, ngày nào không có dấu tích V nghĩa là đang mở bán phòng.

 

 

Hướng dẫn có giúp ích được cho bạn không ?

2+