Gia Hạn Thêm Ngày Ở

Việc Gia hạn thêm ngày ở cho phòng sẽ giúp khách sạn thay đổi thông tin ngày khách đi cho phòng.

Lưu ý: Sửa ngày ở phải lớn hơn ngày hiện tại khi thực hiện thao tác.

Cách 1: Gia hạn ngày ở tại mà hình sơ đồ thời gian

  •  Nhấp chuột trái vào phòng cần gia hạn ngày ở > Chọn Đổi Ngày/khách

 

  • Nhập thông tin ngày cần gia hạn > Lưu để hoàn thành gia hạn ngày ở

Cách 2: Gia hạn ngày ở từ màn hình chi tiết phòng

  • Chọn mở chi tiết phòng cần gia hạn > Nhấp chuột vào dòng thể hiện thời gian ở của phòng

 

  • Nhấp chuột vào ngày đi > chọn ngày cần sửa > Lưu để hoàn thành thao tác gia hạn ngày đi.

Cách 3: Gia hạn ngày đi từ sơ đồ chi tiết phòng

  • Nhấp chuột vào phòng cần gia hạn ngày đi > Chọn Đổi Ngày/khách

  • Nhập thông tin ngày cần gia hạn > Lưu để hoàn thành gia hạn ngày ở. (Thao tác tương tự cách 1)
Lưu ý: Trường hợp gia hạn phòng bị báo xung đột phòng, khách sạn tham khảo hướng dẫn sau: https://help.ezcloud.vn/xu-ly-khi-xung-dot-phong
Trường hợp sửa ngày đi của phòng ngắn lại cũng thao tác tương tự với điền kiện, ngày giờ đi được sửa phải lớn hơn ngày giờ hiện tại thao tác.

Hướng dẫn có giúp ích được cho bạn không ?

0