Check in khách đoàn

1. Tìm đặt phòng đoàn

Đối với đặt phòng đoàn, thông thường đã được đặt trước nên để thực hiện được việc nhận phòng Khách đoàn, Khách sạn cần tìm chính xác đoàn đang đặt đó để thao tác nhận phòng.

ezCloud xin hướng dẫn các cách tìm đặt phòng đoàn nhanh như sau:

Tìm đặt phòng đoàn trong phân hệ Khách đoàn

  • Khách sạn chọn Khách đoàn > chọn Đoàn đang đặt

  • Phần mềm sẽ hiển thị màn hình tìm kiếm, Khách sạn có thể tìm kiếm đoàn đang đặt theo các thông tin sau:
    • Mã đặt phòng: cho phép tìm chính xác nhất đoàn cần tìm (Khách sạn cần nhập Mã đặt phòng và bỏ tích ô Sẽ đến)
    • Ngày nhận phòng: có thể tìm theo khoảng thời gian từ ngày đến ngày
    • Ngày tạo đoàn: có thể tìm theo khoảng thời gian từ ngày đến ngày

Sau khi đã nhập một số trường nêu trên, Khách sạn chọn TÌM KIẾM > Chọn dấu ba chấm dọc ở cuối đặt phòng đoàn cần chọn > chọn Chi tiết đoàn

Tìm đặt phòng đoàn trên sơ đồ thời gian

Khách sạn chọn xem theo sơ đồ thời gian > tìm đúng đoàn cần thao tác > tích chuột vào một phòng bất kỳ trong đoàn > chọn Chi tiết đoàn

2. Nhận phòng Khách đoàn

Sau khi đã vào màn hình chi tiết đoàn

  • Nhận phòng cho một số phòng trong đoàn

Khách sạn chọn ô tích trước tên số phòng > chọn Nhận phòng

 

  • Nhận phòng cả đoàn

Khách sạn chọn ô tích trước Danh sách đoàn đặt > chọn Nhận phòng

Sau khi đã thao tác các bước trên, phần mềm sẽ hiển thị pop-up xác nhận > chọn Đồng ý để hoàn thành

Dưới đây là giao diện đặt phòng đoàn sau khi hoàn thành nhận phòng cả đoàn

 

Hướng dẫn có giúp ích được cho bạn không ?

0