Hướng dẫn bàn giao ca

Thao tác này giúp Khách sạn bàn giao những khoản đã thu được trong cađể ca sau và Quản lý nắm được tình hình thanh toán

Vào giao diện Bàn giao ca

Tại màn hình giao diện chính, Khách sạn chọn vào tên tài khoản > chọn Bàn giao ca

Giao diện bàn giao ca xuất hiện như sau:

 

Thao tác bàn giao ca

Tại giao diện bàn giao ca, Khách sạn cần lưu ý các thông tin sau:

  • Đầu ca: Đây là số tồn của ca trước tính đến thời điểm mở ca
  • Tổng thu: bao gồm tất cả tiền thu được từ đặt phòng , điểm bán hàng và phiếu thu tạo tay từ thời điểm mở ca đến thời điểm bàn giao. để xem chi tiết, Khách sạn chọn vào Tổng thu. Giao diện sẽ chuyển sang Giao dịch trong ca

  • Tổng chi: bao gồm tất cả tiền chi từ đặt phòng (hoàn tiền) và  phiếu chi tạo tay từ thời điểm mở ca đến thời điểm bàn giao, để xem chi tiết, Khách sạn chọn vào Tổng chi. Giao diện sẽ chuyển sangGiao dịch trong ca

  • Số tiền hiện tại (4 = 1 + 2 – 3) : bằng số tiền Đầu ca cộng Tổng thu trong ca trừ tổng chi trong ca
  • 5 Chênh lệch với két (5 = 4 – 6) :  bằng Số tiền hiện tại trừ đi số tiền mặt thực tế có trong két, đây là dữ liệu tự động thay đổi khi số tiền trong mục 6 thay đổi
  • 6 Thực tế trong két (6 = 7 + 8): số tiền mặt thực tế có trong két thu được trong ca, đây là số tiền mà ca trước cần bàn  giao lại cho ca sau và quản lý
  • 7 Bàn giao cho ca sau: Là số tiền để lại cho ca sau, đậy chính là đầu ca của ca tiếp theo
  • 8 Bàn giao cho quản lý: Là số tiền mà ca này bàn giao lại cho quản lý hoặc chủ Khách sạn, dữ liệu này  tự động thay đổi khi số tiền trong mục 7 thay đổi

Cần chú ý thêm trong giao diện bàn giao ca sẽ có thêm các việc cần làm trong ngày để ca sau lưu ý, tên Người nhận bàn giao của ca sau và ghi chú cho ca sau

Sau khi đã nhập đầy đủ thông tin , Khách sạn tiến hành ấn chọn Bàn giao

Phần mềm sẽ yêu cầu nhập mật khẩu của người bàn giao (tài khoản đang thao tác bàn giao ca) > chọn Xác nhận để hoàn thành

 

Giao diện bàn giao thành công sẽ hiển thị, Khách sạn có thể in biên bản hoặc in giao dịch để ký xác nhận. Đối với việc bàn giao ca  lần đầu tiên trên phần mềm, phần thông tin sẽ hiển thị rõ Bàn giao & Mở ca mới thành công,

 

 

 

Hướng dẫn có giúp ích được cho bạn không ?

2+