Hướng dẫn Tìm hóa đơn nháp

Hóa đơn nháp là khách đặt rồi nhưng chưa thanh toán, lễ tân sẽ lưu tạm lại khi khách thanh toán sẽ tìm lại như sau:

 

Quản lí bán hàng > Tìm hóa đơn nháp > Nhập tên hóa đơn > Chọn ngày tạo > Tìm kiếm

 

Hướng dẫn có giúp ích được cho bạn không ?

0