Kiểm tra log thao tác thay đổi tiền tệ

Thao tác này giúp Khách sạn nắm được sự thay đổi liên quan đến tỷ giá để truy xuất thông tin hoặc điều chỉnh lại

Vào cấu hình tỷ giá

Chọn biểu tượng 3 gạch  > chọn Cấu hình > chọn Tỷ giá > chọn biểu tượng

Kiểm tra log

Tại màn hình nhập thông tin, Khách sạn nhập khoảng thời gian cần tìm, loại PMS hay CMS > chọn Tìm kiếm

Phần mềm sẽ hiển thị thông tin chi tiết ngày giờ thực hiện các thao tác thay đổi trong khoảng thời gian đó

 

Hướng dẫn có giúp ích được cho bạn không ?

0