Màn hình hôm nay

Ngay sau khi đăng nhập, Giao diện hôm nay sẽ thể hiện ngay trên màn hình, Khách sạn có thể nắm bắt nhanh được các thông tin về phòng trong ngày. Các dữ liệu này sẽ lấy theo tình hình thực tế phòng đã nhập trên phần mềm

Chi tiết giao diện

Các thông tin trong Hôm nay như sau

 • Dự kiến/ Đã đến:
  – Dự kiến đến: bao gồm các booking ở trạng thái book (chưa gán phòng, gán phòng) có ngày đến là ngày hiện tại
  – Đã đến: bao gồm các booking ở trạng thái check-in có ngày đến là ngày hiện tại
  Khách sạn chọn vào biểu tượng để xem chi tiết các booking
 • Dự kiến/ Đã đi:
  – Dự kiến đi: bao gồm các booking ở trạng thái check-in có ngày đi là ngày hiện tại
  – Đã đi: bao gồm các booking ở trạng thái checkout có ngày đi là ngày hiện tại
  Khách sạn chọn vào biểu tượng để xem chi tiết các booking
 • Phòng có khách: Bao gồm các booking ở trạng thái check-in
  Khách sạn chọn vào biểu tượng để xem chi tiết các booking
 • Phòng hoạt động: Tổng số phòng hoạt động trong ngày (trừ phòng sửa, phòng ngừng hoạt động) biểu tượng sẽ thể hiện số lượng phòng
 • Phòng ở qua ngày: Bao gồm các booking ở trạng thái check-in có ngày đến nhỏ hơn ngày hiện tại và ngày đi lớn hơn ngày hiện tại
  Khách sạn chọn vào biểu tượng để xem chi tiết các booking
 • Đã ở trong ngày: Bao gồm các booking ở trạng thái checkout có ngày đến và ngày đi bằng nhau
  Khách sạn chọn vào biểu tượng để xem chi tiết các booking
 • Dự kiến phòng chiếm dụng: Bao gồm các booking sẽ đến/ đã đến và phòng ở qua ngày
  DỰ KIẾN PHÒNG CHIẾM DỤNG = SẼ ĐẾN + ĐÃ ĐẾN + PHÒNG Ở QUA NGÀY
  Khách sạn chọn vào biểu tượng để xem chi tiết các booking

 

 

Hướng dẫn có giúp ích được cho bạn không ?

2+