Nhận phòng trong quá khứ

Thao tác này sẽ hỗ trợ Khách sạn ghi nhận đặt phòng trong quá khứ do quên không nhập hoặc quên thao tác nhận phòng. Chỉ có tài khoản được phân quyền Quản lý hoặc tài khoản chủ Khách sạn thực hiện được thao tác này

ezCloud sẽ lấy trường hợp Khách sạn đã thực hiện đặt phòng nhưng quên không nhận phòng trên phần mềm để hướng dẫn thao tác.

1. Tìm kiếm đặt phòng

Theo hướng dẫn Click xem chi tiết

Đối với việc tìm kiếm trên sơ đồ thời gian , Khách sạn chỉ cần thao tác chọn xem lùi ngày về quá khứ trên sơ đồ  sẽ dễ dàng tìm được đặt phòng quá hạn nhận phòng

2. Thao tác nhận phòng quá khứ

  • Tại màn hình chi tiết phòng, Khách sạn sửa lại thời gian Sẽ đi sao cho lớn hơn thời gian hiện tại

+ Chọn dòng thời gian

+ Phần mềm sẽ hiển thị pop-up điều chỉnh thời gian > chọn sửa thời gian Sẽ đi lớn hơn thời gian hiện tại > Lưu lại (thời gian hiện tại là 14:00 ngày 25/12/2019)

  • Thực hiện nhận phòng

  • Sau khi nhận phòng, Ngày đến sẽ được lấy về thời gian hiện tại, Khách sạn cần sửa lại thời gian nhận phòng về quá khứ:

+ Chọn dòng thời gian

+ Phần mềm sẽ hiển thị pop-up điều chỉnh thời gian > chọn sửa thời gian Sẽ đến, Sẽ đi về đúng thời gian ở của khách trong quá khứ  > Lưu lại

Dưới đây là hiển thị của đặt phòng trên sơ đồ thời gian sau khi hoàn thành. Đặt phòng này đã chuyển đổi từ một đặt phòng quá hạn nhận phòng sang quá hạn trả phòng

 

 

 

Hướng dẫn có giúp ích được cho bạn không ?

1+